Tityus smithi instar 2

Tityus smithi instar 4

Tityus smithi instar 5